Permanente Vorming Psychoanalytische Therapie Volwassenen – Algemene informatie

Beschrijving

De permanente opleiding in de psychoanalytische therapie met volwassenen vanuit Freudiaans-Lacaniaans perspectief (afgekort: PEV psychoanalytische therapie met volwassenen) heeft de zelfstandige uitoefening van de psychoanalytische therapie tot doel. Deze uitoefening kan gebeuren in een multidisciplinair kader binnen één van de organisaties van de geestelijke gezondheidszorg zoals de psychiatrische ziekenhuizen, de psychiatrische afdelingen van algemene ziekenhuizen, de algemene ziekenhuizen, de revalidatiecentra, de centra voor geestelijke gezondheidszorg, de medisch pedagogische instituten, de bijzondere jeugdzorg en de forensische sector, of binnen een vrij gevestigde (groeps)praktijk.

De opleiding vormt deskundigen die in staat zijn psychische moeilijkheden of stoornissen en de daarmee samenhangende klachten te verminderen of op te heffen binnen het kader van de psychoanalytische ethiek. In het specifieke denkkader van de psychoanalytische therapie leren de deelnemers de onderliggende conflicten en structuur van de aangebrachte klachten te begrijpen, op grond waarvan een daarbij passende therapeutische context aangeboden kan worden.

Theorie/Praktijk

Inschrijvingsprocedure

Toelatingsvereisten
Houders van het diploma van Licentiaat/master in de psychologie, afstudeerrichting klinische psychologie; houders van het diploma van Licentiaat/master in de pedagogische wetenschappen, afstudeerrichting orthopedagogiek; houders van het diploma van arts/master in de geneeskunde, die tevens psychiater of psychiater in opleiding zijn.
Houders van een ander diploma hoger onderwijs kunnen een gemotiveerde aanvraag indienen die behandeld zal worden door de organisatoren. Een minimale toelatingsvoorwaarde is een klinische stage in een algemeen klinische setting (algemene psychiatrie, CGGZ, …).

Zelf in analyse zijn bij een analyticus van een erkende vereniging bij de eigenlijke aanvang van de opleiding is een voorwaarde.

Opmerking: Ook pas afgestudeerden kunnen een aanvraag indienen. Wanneer ze nog geen werk in de klinische sector hebben, wordt van hen verwacht dat ze als vrijwilliger aan de slag gaan. De belangrijkste voorwaarde daarbij is dat de kandidaat in de mogelijkheid is met één of meerdere patiënten therapeutisch te werken.

Aanmeldingsprocedure
Kandidaten sturen hun aanvraag  vanaf 15 mei via e-mail aan prof. P. Verhaeghe, vakgroep Psychoanalyse en Raadplegingspsychologie, FPPW, H. Dunantlaan 2, 9000 Gent (Paul.Verhaeghe@Ugent.be) met info@pevpat.be in cc. Deze aanvraag bevat CV en motivatiebrief (vooropleiding, eventuele werkervaring, algemene motivatie en het al dan niet in (leer)analyse zijn).
Een eerste selectieronde vindt reeds plaats begin juli. Voor de aanvragen die later binnen komen wordt er indien nodig een bijkomende selectieronde georganiseerd in augustus.

In de eerste week van juli wordt een eerste gespreksronde georganiseerd, waarop de kandidaten uitgenodigd worden om hun aanvraag mondeling toe te lichten (adres: Vakgroep Psychanalyse en Raadplegingspsychologie, FPPW, H.Dunantlaan 2, Gent (1ste verdieping). De goedkeuringen worden eind augustus via e-mail meegedeeld. Latere aanvragen worden in functie van de nog beschikbare plaatsen bekeken.

Uit kwaliteitsoverwegingen worden er maximaal 16 kandidaten toegelaten.

Procedure na aanvaarding van de kandidatuur (uitgebreide uitleg volgt na officiële toelating)

Iedere kandidaat krijgt een informatiemail van Trenson Eline zodra de toelatingen officieel zijn bevestigd. Pas daarna kan men de inschrijvingsprocedure opstarten.
Indien aanvaard kan men zich officieel inschrijven op de rol van de Universiteit Gent.
Indien men vorig academiejaar was ingeschreven aan de universiteit Gent, dan kan men zich elektronisch inschrijven via OASIS (behalve indien men nog geen foto heeft, dan moet men ook langsgaan). Indien men “ooit” ingeschreven is geweest aan de UGent volgt eerst een elektronische toelatingsprocedure (prospect) en nadien een elektronische inschrijving. De andere deelnemers dienen zich aan te melden bij de inschrijvingsbalie, Rectoraat, afdeling studentenadministratie, en dit voorafgaand aan de eerste lesdag.
Adres:
Sint-Pietersnieuwstraat 33 (UFo)
9000 Gent
Tel.: 09/331 00 99
e-mail: studentenadministratie@UGent.be

Op deze dienst kan u ook terecht voor alle informatie betreffende opleidingscheques, educatief verlof, bewijs van inschrijving enz…

Inschrijvingsgeld

Zie daarvoor de website van UGENT
Vanaf AJ 2018-2019: vast bedrag (238,30 euro) + 1900 euro= 2138,30 euro
Vanaf AJ 2019-2020: vast bedrag (242,80 euro) + 1900 euro = 2142,80 euro
Herinschrijvers betalen het bedrag van bij aanvang van de opleiding met uitzondering van een jaarlijkse indexering van het vast bedrag bepaald door de centrale studentenadministratie.

 

Voor vragen met betrekking tot Betaald Educatief Verlof kan u terecht bij Daphne Meuleman
Betaald educatief verlof wordt niet automatisch verlengd (jullie moeten elk jaar een nieuwe aanvraag doen) en de deadline hiervoor is 31 oktober. Jullie kunnen jullie gegevens doormailen naar trajectbegeleiding.pp@ugent.be met Daphne Meuleman in CC.

KMO-Portefeuille

Voor de terugbetaling van het inschrijvingsgeld zie kmo-portefeuille en richtlijnen ugent
Erkenningsnummer: DV0103193
(zie ook infobrochure werkstudenten in bijlage)
Let wel op: De aanvraag op de website van kmo-portefeuille dient te gebeuren vóór de start van de opleiding tot maximum 14 dagen na de start van de opleiding.
Voor UGent werknemers: https://www.ugent.be/nl/studeren/studiegeld/opleidingscheques.htm

Opleidingscheques

Sinds maart 2015 kunnen ‘hooggeschoolden (bachelor, master)’ geen beroep meer doen op opleidingscheques.

Permanente Evaluatie

Ten einde geslaagd te zijn dienen studenten aan 80% van de onderwijsactiviteiten deel te nemen; dit impliceert naast de theoretische lessen ook een actieve deelname in de leesopdrachten en het klinische luik. De aanwezigheden van de studenten op de verschillende activiteiten wordt bijgehouden. Studenten die afwezig zijn, dienen dit op voorhand te melden aan Eline Trenson.

Leeskartel

Elke student dient de lectuur grondig voor te bereiden. Tijdens het leeskartel zelfs is een actieve participatie vanzelfsprekend.
In elk leeskartel wordt een verantwoordelijke aangeduid die twee taken krijgt. Enerzijds de plus-un functie, anderzijds is de verantwoordelijkheid voor de administratieve opvolging van zijn/haar kartel. Dat betekent: aanwezigheden registeren en doorgeven aan Eline Trenson,.

Papers

De student moet over het gehele opleidingstraject twee producten voorleggen. Op het einde van het tweede jaar wordt een paper (5000 tot 7000 woorden) ingediend waarbij de nadruk komt te liggen op een conceptuele studie rond een door de inrichters goedgekeurd klinisch onderwerp waarin casuïstiek gehanteerd wordt ter illustratie. Op het einde van het vierde jaar dient elke student een gevallenstudie (7000-9000 woorden) in met accent op het klinisch-therapeutische, met de theorie als kadering.

Aantal woorden: tussen de 5000 en 9000 woorden.

Paperbegeleiders

Paul Verhaeghe, Amar El Omari en Eline Trenson

Bij het begin van het jaar krijgt elke student ten minste één verplicht begeleidingsmoment toegewezen. Tijdens dat moment kan er met de begeleider gereflecteerd worden over onderwerp en wordt de voortgang van de paper/gevallenstudie besproken. De begeleiding vindt plaats tijdens de middagpauze (12u30 – 13u45) (tenzij anders afgesproken) en is een procesbegeleiding. Naast het verplichte begeleidingsmoment kan elke student altijd een bijkomende begeleiding aanvragen wanneer hij/zij dat nodig acht.

Indiendatum

Eerste indiendatum draft paper (jaar 1)/ paper (jaar2): 15 juni  (met kans tot herwerking 30 augustus)
Eerste indiendatum draft gevallenstudie (jaar 3)/gevallenstudie (jaar 4): 15 juni (met kans tot herwerking 30 augustus)

Studenten die hun paper niet tijdig indienen kunnen niet slagen en bijgevolg niet overgaan naar het volgende jaar.  

Visietekst

Voor de inhoud van de gevallenstudie kunnen jullie zich richten op onderstaande visietekst.
Gevallenstudies PEV Visie Tekst

Klinische vorming

Tijdens dit onderdeel van de opleiding komt er casusmateriaal aan bod. Een nauwgezet respecteren van het beroepsgeheim is verplicht; indien een student zich daar niet aan houdt, wordt zijn/haar opleiding onmiddellijk beëindigd.

Klinische seminaries
Tijdens elk opleidingsjaar wordt er twee maal een klinisch seminarie georganiseerd. Elke student brengt minstens minstens 1 keer een klinisch vignet. Voor de keuze van het klinisch vignet dient de student te focussen op problematische aspecten binnen een geval en deze duidelijk vermelden in de beschrijving.   De dag zelf krijgt de student maximaal 10 minuten om de casus kort voor te stellen, met daarbij een focus op de eigen vragen. Nadien is er tijd om in groep met de supervisors over het vignet te reflecteren. De vignetten moeten vooraf schriftelijk worden ingediend in de portfolio.

Klinisch kartel
Studenten brengen om beurt eigen klinisch materiaal, waarover in het klinisch kartel (groepjes van 4 studenten) gereflecteerd wordt. Inhoudelijk legt men het accent op de dynamiek van de behandeling (oeverloze diagnostische discussies zijn tijdverlies). Voor elk klinisch kartel wordt een verantwoordelijke aangeduid. Deze is verantwoordelijk voor de administratieve opvolging van zijn kartel. Dat betekent: het registratieformulier afgeven aan de supervisor van het kartel.

Audiosupervisie in kleine groep (jaar 3/4)
Bij de start van jaar 3 worden de studenten verdeeld in groepjes van 3 studenten, elk met een periodisch vaste supervisor. Dit groepje zal gedurende 2 jaar reflecteren en spreken over de eigen praktijk. Eigen klinisch audiomateriaal vormt de aanzet tot een spreken en denken over het therapeutische proces, het handelen van de therapeut en de dynamiek van de overdracht/tegenoverdracht.

Individuele supervisies
In de opleiding zijn per student 15 individuele supervisies inbegrepen. Daarvan zijn er 7 supervisies extern en 8 supervisies intern.
De vijftien individuele supervisies mogen gespreid worden over de laatste drie opleidingsjaren. Zeven supervisies worden opgenomen intern in de vakgroep, acht supervisies worden opgenomen bij externe supervisors. De student mag zelf voorstellen wie hij als externe supvisor kiest. De voorwaarde is dat externe supervisoren over een ruim aantal jaren klinische ervaring beschikken, bij voorkeur in diverse klinische settings.
Individuele supervisie bij mensen die niet verbonden zijn aan de vakgroep (externe supervisor) worden betaald vanuit de opleiding.

Dit wil concreet zeggen dat de betaling van de supervisor gebeurt via de boekhouding van de universiteit Gent. Het bedrag kan aldus op geen enkele manier cash of door de student zelf worden betaald, maar wordt integendeel overgeschreven door UGent. Die betaling kan ook ruime tijd op zich laten wachten. Het honorarium van één supervisie is vooraf bepaald en bedraagt 50 euro per sessie.

Er zijn twee betalingswijzen:

 Betalingswijze 1:  de supervisor heeft geenondernemingsnummer: Officieel moet er dan per student een formulier “Aanvraag vergoeding voor niet-personeelsleden” worden ingevuld, dat door de student aan de supervisor wordt bezorgd. De supervisor bezorgt het formulier aan:

T.a.v. Els Vandenbussche
Vakgroep Psychoanalyse en Raadplegingspsychologie
Henri Dunantlaan 2
9000 Gent

Betalingswijze 2: U heeft wel een ondernemingsnummer: Daar onze Financiële Afdeling wil geen uitbetalingen meer doen via het formulier “Aanvraag vergoeding voor niet-personeelsleden” voor personen die een ondernemingsnummer/btw nummer hebben dient de supervisor op heden zelf een factuur/onkostennota op te maken via zijn of haar eigen praktijk (ondernemingsnummer zeker vermelden) gericht aan ons:

Universiteit Gent
Vakgroep Psychoanalyse en Raadplegingspsychologie
Henri Dunantlaan 2
9000   Gent
BTWnr. BE0248.015.142 (zeker vermelden)

Het is de bedoeling dat dit formulier teruggestuurd wordt aan:

T.a.v. Els Vandenbussche
Vakgroep Psychoanalyse en Raadplegingspsychologie
Henri Dunantlaan 2
9000 Gent

Infobrief aan de supervisor: Begeleidend-schrijven-externe-supervisor
Formulier ‘Aanvraag betaling niet-personeelsleden’: Betalingsformulier niet-personeelsleden UGent

Deliberatie

Op het einde van elk opleidingsjaar volgt er een deliberatie, één eind juni, één eind augustus (dwz: na het indienen van de papers). Tijdens de deliberatie wordt nagegaan of de student voldoet aan de slaagvoorwaarden:

  • voldoende aanwezigheid op leeskartel
  • voldoende aanwezigheid op klinisch kartel
  • voldoende aanwezigheid op de lessen
  • voldoende inbreng van eigen klinisch materiaal in de klinische kartels
  • voldoende inbreng en voldoende kwaliteit van eigen klinisch materiaal op de klinische seminaries
  • voldoende kwaliteit van de op tijd ingediende paper
  • tijdig opnemen van supervisies

Elke student krijgt via e-mail/portfolio een korte feedback van zijn/haar individuele deliberatie.
Studenten die niet aan de slaagvoorwaarden voldoen kunnen niet instappen in het volgende opleidingsjaar. Zij kunnen ten vroegste het jaar daarop opnieuw deelnemen aan de opleiding, in hetzelfde jaar waarvoor ze niet geslaagd waren, mits betaling van het inschrijvingsgeld.

Deliberatiecomité

Paul Verhaeghe, Stijn Vanheule, Mattias Desmet, Amar El Omari, Trenson Eline