Permanente Vorming Herstelondersteunende Geestelijke Gezondheidszorg – Algemene informatie

Permanente vorming Herstelondersteunende Geestelijke Gezondheidszorg 

Inrichters
Universiteit Gent
Vakgroep Psychoanalyse en Raadplegingspsychologie
Prof. Dr. S. Vanheule

Contactpersoon – coördinator:
Dhr. Dag Van Wetter: pevherstelgerichteggz@gmail.com

Website:
Voor inhoudelijke info omtrent de opleiding (opleidingsprogramma, planning lesdagen): https://pevpat-ugent.be/pev-herstelondersteunende-ggz/
Voor inschrijving en administratie (bv. inschrijvingsbewijs en attesten): https://dunantacademie.ugent.be/

Kandidaatstelling:
Kandidaten stuur hun CV en motivatiebrief naar prof. dr. Stijn Vanheule (Stijn.Vanheule@UGent.be) en dhr. Dag Van Wetter (pevherstelgerichteggz@gmail.com): vanaf 15 mei tot en met 15 augustus

Onderwijstaal
Nederlands. Engels- of Franstalige gastdocenten zijn evenwel mogelijk.

Contacturen per jaar – 80uur
Totale studiebelasting 180 uur – 6 ECTS

Periode

DE OPLEIDING WORDT IN HET ACADEMIEJAAR 2023 – 2024 NIET INGERICHT

Plaats

Voornamelijk gaan de opleidingsdagen door op:

Universiteit Gent
Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen
Henri Dunantlaan 2
9000 Gent

Er zijn ook enkele lesdagen die plaatsvinden aan de KUL Leuven (in Leuven). De locaties worden voor aanvang van het opleidingsjaar aangekondigd.

 Toelatingsvoorwaarden
Houders van het diploma van Bachelor/Masterdiploma in de Menswetenschappen en Gezondheidswetenschappen en sociale wetenschappen.
Houders van een ander diploma hoger onderwijs kunnen een gemotiveerde aanvraag indienen die behandeld zal worden door de organisatoren.

Inschrijvingsmodaliteiten
Uit kwaliteitsoverwegingen worden jaarlijks maximaal 32 inschrijvingen toegestaan. Deelnemers kunnen jaarlijks instromen. Kandidaten richten hun aanvraag vanaf 15 mei 2023 aan prof. Stijn Vanheule en coördinator dhr. Dag Van Wetter: pevherstelgerichteggz@gmail.com . In hun motivatiebrief  tonen zij aan dat zij beantwoorden aan de toelatingsvoorwaarden en lichten hun hun motivatie toe voor het volgen van deze opleiding .Indien aanvaard kunnen zij zich officieel inschrijven via de website van de Dunant Academie: men ontvangt hierover op dat moment meer info via e-mail.

Aantal deelnemers(min – max)

Min 21  – max. 32 per opleidingsjaar

Inschrijvingsbedrag: 2000€
* Inclusief overhead, inschrijving op de rol, excursie en cursusmateriaal.

Inschrijvingsbedrag (familie)ervaringsdeskundigen: 400€

Inschrijvingsperiode
Start: 15 mei 2023 tot en met 15 augustus 2023

Voorwaarden voor het behalen van het getuigschrift
Ten einde geslaagd te zijn dienen deelnemers per jaar aan 80% van de onderwijsactiviteiten deel te nemen. Als eindproduct wordt op de laatste opleidingsdag een poster voorgesteld met vernieuwingsidee van het eindwerk. Dat eindwerk kan de vorm aannemen van een paper of een ander creatief product. Het eindproduct dient ter inspiratie van de werkcontext.

Kandidaatstelling

Geïnteresseerden kunnen zich kandidaat stellen vanaf 15 mei 2023, tot 15 augustus 2023. Dit kan aan de hand van een CV, een motivatiebrief en eventuele  augustus bijhorende bewijsstukken die ze per e-mail bezorgen aan prof. dr. Stijn Vanheule (Stijn.Vanheule@UGent.be) en dhr. Dag Van Wetter (pevherstelgerichteggz@gmail.com) .

Selectiecriteria

De jury zal zich baseren op onderstaande beoordelingscriteria:

Criteria Gewicht in de beoordeling:

  • Mate waarin de kandidaat past binnen de vooropgestelde beroepsprofielverdeling (8 artsen/psychiaters; 8 psychologen / orthopedagogen; 4 sociaal werkers; 4 ergotherapeuten; 4 psychiatrisch verpleegkundigen; 3 ervaringsdeskundigen, 3 familie-ervaringsdeskundigen) – 40%
  • Mate waarin de kandidaat verankerd is in een netwerk en gesteund wordt om deze opleiding te volgen. – 20%
  • Mate waarin de kandidaat de transfer van informatie kan verzekeren in een groter netwerk – 20%
  • Mate waarin de kandidaat zelf know how en praktijkervaring kan delen – 20%

In de motivatiebrief wordt o.a. aangegeven in welke mate de kandidaat aan de vooropgestelde criteria voldoet.

Over de beslissing van de jury wordt niet gecommuniceerd. Indien de kandidaat niet geselecteerd werd, kan dit o.a. liggen aan het vooropgestelde beroepsprofiel. Van bepaalde beroepscategorieën zijn soms erg veel kandidaten, van andere minder. We raden geïnteresseerden daarom zeker aan om het volgende academiejaar opnieuw te kandideren.

DE OPLEIDING WORDT IN HET ACADEMIEJAAR 2023 – 2024 NIET INGERICHT

Beschrijving

We kunnen herstelondersteunend werken niet meer wegdenken uit de geestelijke gezondheidszorg. Te pas en te onpas wordt gegoocheld met de woorden ‘herstel’ en ‘herstelondersteunende zorg’, waardoor niet altijd meer duidelijk is wat er precies onder verstaan wordt. Er blijft nood aan een gerichte opleiding om professionals uit verschillende disciplines verder te laten herbronnen in het hersteldenken én het bijhorende concrete praktijkwerk, vanuit herstelondersteunende principes en duidelijke kaders.

 

In deze permanente vorming besteden we onder andere aandacht aan ruimte voor menselijke kwetsbaarheid en het herstelproces,  co-creatieve en dialogische zorg, het transdiagnostische denken en de waarde van multi-deskundigheid. We geven input vanuit verschillende achtergronden en praktijken om zo een meer multidisciplinaire kijk en aanpak in de GGZ te bestendigen.

Doelstellingen 

De deelnemers kunnen toelichten wat we verstaan onder ‘herstelondersteunende zorg’ vanuit verschillende theoretische kaders en multidisciplinaire invalshoeken.

De deelnemers kunnen vanuit theoretische kaders de transfer maken naar het eigen werkveld. Daarbij krijgen ze input vanuit de uitwisseling met de andere multidisciplinaire deelnemers van de masterclass.

De deelnemers kunnen toelichten wat we verstaan onder het herstelproces, het transdiagnostische denken, co-creatieve en dialogische zorg en de positie van de (familie-)(ervarings)deskundige.

De deelnemers integreren nieuwe inzichten vanuit het herstelondersteunend denken in hun eigen praktijk.
De deelnemers zijn zich bewust van hun eigen positie en manier van bejegening tegenover de cliënt en diens herstelproces.

De deelnemers dragen bij vanuit hun eigen expertise en staan open voor die van een ander om zo te komen tot een gedragen, éénvorming discours, geworteld in de herstelvisie.

Programma

Hieronder vindt u het programma voor academiejaar 2023-2024. De opleiding bestaat uit 10 lesdagen, die ongeveer maandelijks doorgaan. Telkens op maandag van 9u tot 17u00. Start september 2023.

Programma: Permanente Vorming Herstelondersteunende Geestelijke Gezondheidszorg – Programma 
Folder: Permanente Vorming Herstelondersteunende Geestelijke Gezondheidszorg- AJ 2023 – 2024 – folder