Permanente Vorming Herstelgerichte Geestelijke Gezondheidszorg – Algemene informatie

Beschrijving

Herstelgericht werken is niet meer weg te denken uit de geestelijke gezondheidzorg. Te pas en te onpas wordt gegoocheld met het woord ‘herstel’, waardoor niet altijd meer duidelijk is wat er precies onder verstaan wordt. Er is nood aan een degelijke opleiding om de professionals uit verschillende disciplines mee te vormen in het herstelgerichte denken door het bieden van duidelijke kaders en éénduidige taal.

In de masterclass wordt aandacht besteed aan het transdiagnostische denken, een gepersonaliseerde diagnose, de procesevolutie, collaboratieve zorg, de positie van de deskundige. Input vanuit verschillende disciplines wordt gegeven om zo een meer multidisciplinaire kijk en aanpak te bestendigen in de GGZ.

De multidisciplinariteit vertaalt zich ook in de deelnemers. Er wordt geopteerd voor een evenwichtige verdeling van de deelnemers vanuit de verschillende disciplines (artsen, psychologen-orthopedagogen, sociaal werkers, psychiatrisch verpleegkundigen, ervaringsdeskundigen, ergotherapeuten).

Doelstellingen 

De deelnemers kunnen toelichten wat we verstaan onder ‘herstelgerichte zorg’ vanuit verschillende theoretische kaders en multidisciplinaire invalshoeken.

De deelnemers kunnen vanuit theoretische kaders de transfer maken naar het eigen werkveld. Daarbij krijgen ze input vanuit de andere multidiscplinaire deelnemers van de masterclass.

De deelnemers kunnen toelichten wat we verstaan onder transdiagnostische denken, een gepersonaliseerde diagnose, de procesevolutie, collaboratieve zorg en de positie van de deskundige.

De deelnemers integreren nieuwe inzichten vanuit het herstelgerichte denken in hun eigen praktijk.
De deelnemers zijn zich bewust van hun eigen positie en manier van bejegening tegenover de cliënt en diens herstelproces.

De deelnemers dragen bij vanuit hun eigen expertise en staan open voor die van een ander om zo te komen tot een gedragen, éénvorming discours, geworteld in het herstelgerichte denken.

Programma

PEV Herstelgerichte Geestelijke Gezondheidszorg  – programma AJ 2020-2021
PEV Herstelgerichte Geestelijke Gezondheidszorg –  programma AJ 2021-2022

Permanente vorming Herstelgerichte Geestelijke Gezondheidszorg (Recovery Oriented Mental Health Care)

Inrichters
Universiteit Gent
Vakgroep Psychoanalyse en Raadplegingspsychologie
Prof. Dr. S. Vanheule

Contactpersoon
Katrien Jordaens <pevherstelgerichteggz@gmail.com>

Website:
www.pevpat-ugent.be

Onderwijstaal
Nederlands. Engels- of Franstalige gastdocenten zijn evenwel mogelijk.

Contacturen per jaar – 50 uur
Totale studiebelasting 180 uur – 6 ECTS

Periode
De opleiding wordt in academiejaar 2021-2022 niet ingericht omwille van onvoldoende kandidaten. Vanaf maart 2022 kan men zich opnieuw kandidaatstellen voor academiejaar 2022-2023.

Plaats
Universiteit Gent
Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen
Henri Dunantlaan 2
9000 Gent

 Toelatingsvoorwaarden
Houders van het diploma van Bachelor/Masterdiploma in de Menswetenschappen en Gezondheidswetenschappen en sociale wetenschappen.
Houders van een ander diploma hoger onderwijs kunnen een gemotiveerde aanvraag indienen die behandeld zal worden door de organisatoren.

Inschrijvingsmodaliteiten
Uit kwaliteitsoverwegingen worden jaarlijks maximaal 32 inschrijvingen toegestaan. Deelnemers kunnen jaarlijks instromen. Kandidaten richten hun aanvraag vanaf 15 mei 2021 via e-mail aan Katrien Jordaens <pevherstelgerichteggz@gmail.com> waarin zij aantonen dat zij beantwoorden aan de toelatingsvoorwaarden en hun motivatie voor het volgen van deze opleiding weergeven.
Indien aanvaard kunnen zij zich officieel inschrijven op de rol van de Universiteit Gent. Elke nieuwe deelnemer dient zich hiervoor aan te melden bij de inschrijvingsbalie:

Universiteitsforum
Sint-Pietersnieuwstraat 33
9000 Gent

Aantal deelnemers(min – max)

Min 21  – max. 32 per opleidingsjaar

Inschrijvingsbedrag: 1200€
* Inclusief overhead, inschrijving op de rol, excursie en cursusmateriaal.

Inschrijvingsbedrag (familie)ervaringsdeskundigen: 400€

Inschrijvingsperiode
Start: 15 mei 2021 tot en met 15 augustus 2021

Voorwaarden voor het behalen van het getuigschrift
Ten einde geslaagd te zijn dienen deelnemers per jaar aan 80% van de onderwijsactiviteiten deel te nemen. Als eindproduct wordt op de laatste opleidingsdag een poster voorgesteld met vernieuwingsidee van het eindwerk. Dat eindwerk kan de vorm aannemen van een paper of een ander creatief product. Het eindproduct dient ter inspiratie van de werkcontext.

Kandidaatstelling

De opleiding wordt in academiejaar 2021-2022 niet ingericht omwille van onvoldoende kandidaten. Vanaf maart 2022 kan men zich opnieuw kandidaat stellen voor het academiejaar 2022-2023. 

Geïnteresseerden kunnen zich kandidaat stellen vanaf 15 mei 2021. Dit kan aan de hand van een CV, een motivatiebrief en eventuele bijhorende bewijsstukken (bv aanbevelingsbrief werkgever, getuigschriften).

De datum en het uur van de mail gelden als bewijs van tijdig indienen.

Selectiecriteria

De jury zal zich baseren op onderstaande beoordelingscriteria:

Criteria Gewicht in de beoordeling:

  • Mate waarin de kandidaat past binnen de vooropgestelde beroepsprofielverdeling (8 artsen/psychiaters; 8 psychologen / orthopedagogen; 4 sociaal werkers; 4 ergotherapeuten; 4 psychiatrisch verpleegkundigen; 3 ervaringsdeskundigen, 3 familie-ervaringsdeskundigen) – 40%
  • Mate waarin de kandidaat verankerd is in een netwerk en gesteund wordt om deze opleiding te volgen. – 20%
  • Mate waarin de kandidaat de transfer van informatie kan verzekeren in een groter netwerk – 20%
  • Mate waarin de kandidaat zelf know how en praktijkervaring kan delen – 20%

In de motivatiebrief wordt o.a. aangegeven in welke mate de kandidaat aan de vooropgestelde criteria voldoet.

Over de beslissing van de jury wordt niet gecommuniceerd. Indien de kandidaat niet geselecteerd werd, kan dit o.a. liggen aan het vooropgestelde beroepsprofiel. Van bepaalde beroepscategorieën zijn soms erg veel kandidaten, van andere minder. We raden geïnteresseerden daarom zeker aan om het volgende academiejaar opnieuw te kandideren.