Permanente Vorming Groepstherapie vanuit psychoanalytisch perspectief – Algemene informatie

Beschrijving

De permanente vorming groepstherapie vanuit psychoanalytische perspectief is een uitbreidingsmodule op de bestaande psychoanalytische therapieopleidingen. Deze eenjarige vorming heeft de uitoefening van psychoanalytische groepstherapie tot doel. Deze uitoefening kan gebeuren in een multidisciplinair kader binnen één van de organisaties van de geestelijke gezondheidszorg zoals de psychiatrische ziekenhuizen, de psychiatrische afdelingen van algemene ziekenhuizen, de algemene ziekenhuizen, de revalidatiecentra, de centra voor geestelijke gezondheidszorg, de medisch pedagogische instituten, de bijzondere jeugdzorg en de forensische sector, of binnen een vrij gevestigde (groeps)praktijk.

Het PEV groepstherapie vormt deskundigen die in staat zijn psychische moeilijkheden of stoornissen en de daarmee samenhangende klachten te verminderen of op te heffen binnen het kader van de psychoanalytische ethiek. In het specifieke denkkader van de psychoanalytische groepstherapie leren de deelnemers de onderliggende conflicten en structuur van de aangebrachte klachten te begrijpen, op grond waarvan een daarbij passende therapeutische context aangeboden kan worden.

Visie

Van bij onze eerste levensfase worden we omringd en opgevangen door een groep die de grote Ander belichaamt. Ervaringen uit die prehistorische periode worden opgeslagen in ons impliciete geheugen en behoren tot het domein van de oerverdringing. Ze drukken hun stempel op en zetten de toon voor ons psychosociale en –seksuele leven ook al kunnen  we het niet (na)vertellen. Ze komen op de scène onder vorm van actie en interactie en bepalen onze primaire of archaïsche overdrachten. De externaliserende en interioriserende processen die ermee gepaard gaan zorgen voor een heen en weer tussen en een in elkaar overlopen van binnen en buiten, fantasie en realiteit. Eerst is er een animistische fase. Binnen- en buitenwereld worden bevolkt door karikaturale of sprookjesachtige want eendimensionale personages. Pas in een latere fase komen driedimensionale figuren van vlees en bloed op de voorgrond waaraan en waarmee we positieve en negatieve ervaringen beleven. Alle dragen zij bij tot de onzichtbare bril van de overdracht. In deze opleiding staan we stil bij wat vrije associatie in de groep vermag en hoe allerlei overdrachten in de groep verschijnen. Wat zijn de aspecifieke en de specifieke factoren van groepstherapie? Wat zijn haar economische en therapeutische troeven bij welke vormen van psychopathologie? Hoe kan ze concreet gestalte krijgen in (semi)residentiële en in mindere mate in ambulante GGZ settingen? Aan de hand van verschillende theorieën wordt de wisselwerking tussen individu en groep besproken. Ook worden uiteenlopende methodes en technieken van psychoanalytische groepspsychotherapie voorgesteld. Een en ander wordt gecomplementeerd door een stage waarin co-therapie de hoofdrol speelt alsook door een weliswaar beperkte eigen ervaring bij een door de wol geverfde groepspsychotherapeut.
(Mark Kinet)

www.markkinet.be

 

Theorie/Praktijk

Inschrijvingsprocedure

Toelatingsvereisten

Eerste voorwaarde: Houders van een getuigschrift van een therapieopleiding of gelijknamige ervaring kunnen voorleggen door werkcontext. Houders van het diploma van Licentiaat/Master in de psychologie, afstudeerrichting klinische psychologie; houders van het diploma van Licentiaat/Master in de pedagogische wetenschappen, afstudeerrichting orthopedagogiek; houders van het diploma van arts/Master in de geneeskunde, die tevens psychiater of psychiater in opleiding zijn.

Houders van een ander diploma hoger onderwijs kunnen een gemotiveerde aanvraag indienen die behandeld zal worden door de organisatoren. Een minimale toelatingsvoorwaarde is zes maand klinische stage in een algemeen klinische setting (algemene psychiatrie, CGGZ, …).

Zelf in analyse zijn bij de eigenlijke aanvang van de opleiding is een voorwaarde. Voor erkende psychoanalytische verenigingen, zie de website van de vakgroep.

Aanmeldingsprocedure
Kandidaten sturen hun aanvraag  vanaf 15 mei via e-mail aan prof. P. Verhaeghe, vakgroep Psychoanalyse en Raadplegingspsychologie, FPPW, H. Dunantlaan 2, 9000 Gent (Paul.Verhaeghe@Ugent.be) met info@pevpat.be in cc. Deze aanvraag bevat CV en motivatiebrief (vooropleiding, eventuele werkervaring, algemene motivatie en het al dan niet in (leer)analyse zijn).
Een eerste selectieronde vindt reeds plaats begin juli. Voor de aanvragen die later binnen komen wordt er indien nodig een bijkomende selectieronde georganiseerd in september.

In de eerste week van juli wordt een eerste gespreksronde georganiseerd, waarop de kandidaten uitgenodigd worden om hun aanvraag mondeling toe te lichten (adres: Vakgroep Psychanalyse en Raadplegingspsychologie, FPPW, H.Dunantlaan 2, Gent (1ste verdieping). De goedkeuringen worden de week daarna via e-mail meegedeeld. Latere aanvragen worden in functie van de nog beschikbare plaatsen bekeken.

Uit kwaliteitsoverwegingen worden er maximaal 8 kandidaten toegelaten.

Procedure na aanvaarding van de kandidatuur (uitgebreide uitleg volgt na officiële toelating)
Indien aanvaard kan men zich officieel inschrijven op de rol van de Universiteit Gent. Indien men vorig academiejaar was ingeschreven aan de universiteit Gent, dan kan men zich elektronisch inschrijven via OASIS (behalve indien men nog geen foto heeft, dan moet men ook langsgaan). Indien men “ooit” ingeschreven is geweest aan de UGent volgt eerst een elektronische toelatingsprocedure (prospect) en nadien een elektronische inschrijving. De andere deelnemers dienen zich aan te melden bij de inschrijvingsbalie, Rectoraat, afdeling studentenadministratie, en dit voorafgaand aan de eerste lesdag.
Adres:
Sint-Pietersnieuwstraat 33 (UFo)
9000 Gent
Tel.: 09/331 00 99
e-mail: studentenadministratie@UGent.be

Op deze dienst kan u ook terecht voor alle informatie betreffende opleidingscheques, educatief verlof, bewijs van inschrijving enz…

Inschrijvingsgeld
1100 euro.

Betaald Educatief Verlof

Voor vragen met betrekking tot Betaald Educatief Verlof kan u terecht bij Daphne Meuleman
Betaald educatief verlof wordt niet automatisch verlengd (jullie moeten elk jaar een nieuwe aanvraag doen) en de deadline hiervoor is 31 oktober. Jullie kunnen jullie gegevens doormailen naar trajectbegeleiding.pp@ugent.be met Daphne Meuleman in CC.

KMO-Portefeuille

Voor de terugbetaling van het inschrijvingsgeld zie kmo-portefeuille en richtlijnen ugent
Erkenningsnummer: DV0103193
(zie ook infobrochure werkstudenten in bijlage)
Let wel op: De aanvraag op de website van kmo-portefeuille dient te gebeuren vóór de start van de opleiding tot maximum 14 dagen na de start van de opleiding.
Voor UGent werknemers: https://www.ugent.be/nl/studeren/studiegeld/opleidingscheques.htm

Opleidingscheques

Sinds maart 2015 kunnen ‘hooggeschoolden (bachelor, master)’ geen beroep meer doen op opleidingscheques.

Permanente Evaluatie

Ten einde geslaagd te zijn dienen studenten aan 80% van de onderwijsactiviteiten deel te nemen; dit impliceert naast de theoretische lessen ook een actieve deelname in de initiatieavonden en de stage. De aanwezigheden van de studenten op de verschillende activiteiten wordt bijgehouden. Studenten die afwezig zijn, dienen dit op voorhand te melden aan Eline Trenson.

Papers

De student legt op het einde van het eerste semester een reflectieverslag (5000 woorden) neer over de initiatieavonden. Daarin wordt gereflecteerd over de ervaren groepsdynamiek, groepsprocessen en… Op het einde van het jaar wordt een paper ingediend naar aanleiding van de stage (5000 tot 8000 woorden). De bedoeling is het uitwerken van een gevallenstudie met accent op het klinisch-therapeutische, met de theorie als kadering.

Paperbegeleiders

Paul Verhaeghe en Mark Kinet

Bij het begin van het jaar krijgt elke student ten minste één verplicht begeleidingsmoment toegewezen. Tijdens dat moment kan er met de begeleider gereflecteerd worden over onderwerp en wordt de voortgang van de paper/gevallenstudie besproken.  Naast het verplichte begeleidingsmoment kan elke student altijd een bijkomende begeleiding aanvragen wanneer hij/zij dat nodig acht.

Indiendatum

Indiendatum reflectieverslag : 15 januari 2018
Indiendatum gevallenstudie: 15 juni 2018 (met kans tot herwerking 30 augustus 2018)

Studenten die hun paper niet tijdig indienen kunnen niet slagen.  

Klinische vorming

Aanwezigheid initiatieavonden en stage

Deliberatie

Op het einde van elk opleidingsjaar volgt er een deliberatie, één eind juni, één eind augustus (dwz: na het indienen van de papers). Tijdens de deliberatie wordt nagegaan of de student voldoet aan de slaagvoorwaarden:

  • voldoende aanwezigheid
  • voldoende inbreng tijdens de initiatie en stage
  • voldoende kwaliteit van de op tijd ingediende paper

Elke student krijgt via e-mail een korte feedback van zijn/haar individuele deliberatie.
Studenten die niet aan de slaagvoorwaarden voldoen kunnen niet slagen.

Situering in de opleiding

Drie opleidingsdelen.

Initiatie in groepstherapie
5 theoretische modules
Stage

Het opleidingsjaar gaat van start met 5 sessies van 2 uur groepstherapie onder begeleiding van een groepstherapeut. De bedoeling is het ervaren van de patiëntpositie en het ondervinden van groepsprocessen en groepsdynamiek. Dit opleidingsonderdeel gaat integraal door in februari 2018 op donderdagavond van 19u30 tot 21u00. De laatste groepstherapie wordt afgesloten met een kritisch reflectiemoment op de ervaring in groep.
Vanaf februari 2018 wordt van de student verwacht dat hij een stage aanvat in één van de door ons opgegeven stageplaatsen. De bedoeling is het meevolgen van groepstherapie als co-therapeut in een residentiële setting en dat gedurende minimum 3 maanden en maximaal 6 maanden.
Doorheen het jaar volgen dan nog 5 opleidingsdagen waarin de theoretische achtergrond van groepstherapie vanuit een psychoanalytisch kader doorwerkt wordt aan de hand van theoretische modules. Deze dagen vinden plaats op maandagmiddag van 14u00 tot 17u00.

Cursusmateriaal: De groep in psychoanalyse – Mark Kinet www.psychoanalytischactueel.eu
Lesgevers:  Piet Decoster, Mark Kinet, Rudi Vermote, Marc Hebbrecht, Filip Vanneste
Universitair Verantwoordelijken:
Paul Verhaeghe en Trenson Eline

Periode Observatiestage/opvolging

Tussen februari 2018 en juni 2018
Opvolging ter plekke wordt gegarandeerd door de stagementor. Vanuit de universiteit gebeurt de opvolging door Trenson Eline (algemeen contactpersoon)

Trenson Eline neemt 2 keer contact op met de stagementor gedurende de stage, eenmaal middenin en één keer op het einde op het stageverloop te bespreken.

Verder heeft de student minstens één keer gedurende de stage overleg met een verantwoordelijke op de universiteit Gent om het verloop van de stage te bespreken.

Stageplaatsen en bijhorende invulfiches